بخش های فعالیتی - SEA ENERJİ A.Ş.

بخش های فعالیتی


ANKARA


BATMAN

پشیبانی
ما با حمل و نقل محصولات سوختی از طریق راه های زمینی و دریایی و مشاوره خدمات پشتبانی و حمل و نقل ارائه می دهیم.

فروش
ما در داخل و خارج از کشور بصورت عمده و جزئی فروش محصولات سوختی را انجام می دهیم.

انبار

ساختمان