هیئت مدیره - SEA ENERJİ A.Ş.

هیئت مدیره

mehmetkacmaz denizkacmaz ahmetkacmaz
مدیر عامل محمد فوئات کاچماز

برای ارسال پیام کلیک کنید

رئیس هیئت مدیره آقای دنیز کاچماز

برای ارسال پیام کلیک کنید

موسس و ریاست افتخاری آقای احمد کاچماز

برای ارسال پیام کلیک کنید